Student Achievement

YEARWISE FIRST THREE RANKERS FROM SE ETC LASS

Sr.  No.

Academic Year

FIRST TOPPER

SECOND TOPPER

THIRD TOPPER

Name of Candidates

% Marks

Name of Candidates

% Marks

Name of Candidates

% Marks

1

2013-14

HIREMATH ANUSHREE JAGDISH (UJWALA)

80.00

GOSAVI RUCHA GIRISH (PUSHPA)

78.31

KULKARNI ANKITA VIVEK (ASMITA) 

77.82

2

2014-15

SAYYAD KULSUM RASHID

74.06

KARNALE PRATIBHA RAJARAM

73.37

KOGALE ANURADHA PRAKASH

71.62

3

2015-16

KUDACHE SWATI ARUN

75.12

PATIL PRIYANKA VISHVNATH

73.87

BEDEKAR MADHURA MILIND

72.62

YEARWISE FIRST THREE RANKERS from TE ETC CLASS

Sr.  No.

Academic Year

FIRST TOPPER

SECOND TOPPER

THIRD TOPPER

Name of Candidates

% Marks

Name of Candidates

% Marks

Name of Candidates

% Marks

1

2013-14

SHELAKE POONAM PANDURANG

76.06

KULKARNI SAYALI SUBHASH

70.68

CHABBI PRADNYA ANAND

70.43

2

2014-15

!VADUKKOOTTAYIL SUJITHRA P.

76.88

!MALI VARSHA VASANT

72.95

MANE DHANASHREE SANJAY

70.36

3

2015-16

KARNALE PRATIBHA RAJARAM

72.50

KOGALE ANURADHA PRAKASH

71.50

KHOT ROHINI RAMESH

69.37

YEARWISE FIRST THREE RANKERS FROMTE BE  ETC CLASS

Sr.  No.

Academic Year

FIRST TOPPER

SECOND TOPPER

THIRD TOPPER

Name of Candidates

% Marks

Name of Candidates

% Marks

Name of Candidates

% Marks

1

2013-14

HIREMATH ANUSHREE JAGDISH (UJWALA)

80.00

GOSAVI RUCHA GIRISH (PUSHPA)

78.31

KULKARNI ANKITA VIVEK (ASMITA) 

77.82

2

2014-15

SHELAKE POONAM PANDURANG

79.37

KULKARNI SAYALI SUBHASH

79.12

CHAMANSHAIKH RAJKEEN AMMANULLA

77.75

3

2015-16

VARSHA SHRIKANT SAPKAL

80.12

SUJITHRA PARAMESHWARAN VADUKKOOTTAYIL

78.37

MANE DHANASHREE

77.62